عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین حاکمیت شرکتی و عملکرد بلندمدت و تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-4- حاکمیت شرکتی و نمایندگی

به‏طورکلی حاکمیت شرکتی می‏تواند به‏عنوان مسئله‏ای که یک نماینده(مدیرعامل شرکت)و سایر طرفهای اصلی(سهامداران،بستانکاران،عرضه‏کنندگان مواد اولیه،مشتریان،کارکنان و سایر گروههایی که مدیرعامل به نیابت از شرکت نسبت به آنها متعهد می‏گردد)را درگیر می‏کند، توصیف گردد.هیئت مدیره و حسابرسان مستقل تأثیر واسطه‏ها یا نماینده‏های ذی نفعان مختلف را اعمال می‏کنند.پس مسئله حاکمیت شرکتی می‏تواند به‏عنوان یک مسئله نمایندگی که یک نماینده و چند ذینفع را دربر می‏گیرد،توصیف گردد (خورانا[1]، 2004).

قوانین حاکمیت شرکتی می‏تواند به‏عنوان خروجی فرآیند انعقاد قرارداد بین ذی نفعان مختلف‏ و مدیرعامل در نظر گرفته گردد،پس شاید موضوع اصلی حاکمیت شرکتی،فهم این مطلب باشد که نتیجه این انعقاد قرارداد چیست و حاکمیت شرکتی چگونه از معیارهای کارای خود منحرف‏ می‏گردد.یکی از مسائلی که در سالهای اخیر به واسطه وقوع سلسله رسواییهای مالی در سطح‏ شرکتهای بزرگ اهمیت یافته می باشد،نحوه اداره شرکتهایی می باشد که مالکیت آنها گسترده و پراکنده‏ بوده و پدیده تفکیک کامل مدیریت از مالکیت در آنها به چشم می‏خورد.مطالعه علل و شرایط پدیدآورنده و رسواییها نشان داده‏اند که در بیشتر موارد،نبود نظارت بر مدیریت و حاکمیت ناقص‏ سهامداران شرکتها بر نحوه اداره امور به همواره سپردن اختیار تام به مدیریت اجرایی،زمینه مساعدی‏ را برای سوءاستفاده و سوء مدیریت فراهم می‏کند.جلوگیری از بروز چنین شرایطی نیازمند اعمال‏ حاکمیت صحیح سهامداران از طریق نظارت دقیق بر مدیریت اجرایی و حسابرسی منظم شرکتهاست‏ که در مجموع با عنوان فرآیند حاکمیت سهامی شناخته می‏گردد (کراوس[2]، 2001).

ترتیبات سازمانی ناشی از انتخابات شرکت و تأثیر و وظایف متعهدان هیئت مدیره،موضوعات‏ اصلی در مطالعات حاکمیت شرکتی می باشد.مسئله برقراری توازن بین آزادی اقدام مدیریت و طرفداری‏ از سرمایه‏گذاران کوچک همواره از اهمیت خاصی برخوردار بوده می باشد.آیا بایستی با نفوذ افراد مقتدر در شرکت،سهامداران بزرگ را محدود نمود یا از اثر رأی‏گیری متمرکز به‏عنوان راهی برای‏ محدود کردن آزادی اقدام مدیریت بهره گیری نمود؟نگرانی صادرکنندگان قبلی پروانه شرکتها، استقرار رأی‏گیری در شرکتها بوده می باشد به‏گونه‏ای که هر عضو(سهامدار)یک حق رأی داشته‏ باشد.هدف،برقراری دموکراسی از طریق حذف امتیازهای خاص بعضی اعضاء و محدود کردن‏ تعداد رأیی بود که هر سهامدار می‏توانست به هنگام رأی‏گیری ارائه دهد(صرف‏نظر از تعداد سهمی‏ که نگهداری می‏نمود)اما به محض ایجاد دموکراسی شرکتی حرکت به سمت«یک سهم-یک‏ رأی»آن را به حاکمیت دولتمندان تبدیل نمود و این امر موجب پیدایش مالکیت و کنترل متمرکز شد2.بحث درموررد اینکه آیا مدیریت بایستی شرکت را در جهت منافع سهامداران یا در جهت منافع‏؟ (حمید[3]، 2003).

[1]– Khurana

[2]– Kraus

[3]– Hamid

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش

سوال اصلی:

آیا میان حاکمیت شرکتی، عملکرد بلندمدت و تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار

تهران ارتباط معنی داری هست؟

سوالات جزئی:

آیا میان حاکمیت شرکتی و عملکرد بلند مدت در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری هست؟

آیا میان حاکمیت شرکتی و تامین مالی در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری هست؟

آیا میان تامین مالی و عملکرد بلند مدت در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری هست؟

مطالعه ارتباط بین حاکمیت شرکتی، عملکرد بلندمدت و تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه - تز - رشته حسابداری