مطالعه ارتباط بین حاکمیت شرکتی و عملکرد بلندمدت و تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

1-9- روش پژوهش و مدل تحلیلی پژوهش

روش پژوهش مجموعه ای از قواعد، ابزارها و راه های معتبر (قابل اطمینان) و نظام یافته برای مطالعه  واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل معضلات می باشد. (خاکی ،1382)

پژوهش حاضر از بعد کمّی و کیفی یک مطالعه کمی بوده، از نظر هدف یک پژوهش کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها یک پژوهش توصیفی- پیمایشی می‌باشد.

متغیرهای موردبررسی درقالب یک مدل مفهومی وشرح چگونگی مطالعه واندازه گیری متغیرها :

نسبت اعضای غیرموظف هیأت مدیره (MR) :

این متغیرشاخص حاکمیت شرکتی می باشد ونشاندهنده نسبت اعضاءغیرموظف هیئت مدیره به کل اعضای هیئت مدیره می باشد. مدیر غیرموظف؛عضوپاره وقت هیات مدیره می باشد که فاقد مسئولیت اجرایی درشرکت می باشد. به منظوراندازه گیری این متغیر،ابتداتعداداعضای غیرموظف هیأت مدیره ازصورتجلسات مجامع عمومی برای کلیه شرکتهای موردبررسی جمع آوری وسپس به کل تعداداعضای هیأت مدیره تقسیم شده تادرصداعضای غیرموظف محاسبه گردد. سپس میانگین کل این متغیر برای یک دوره شش ساله محاسبه گردید. برای شرکتهایی که دارای درصداعضای غیرموظف بالاتری نسبت به میانگین بودندارزش یک وبرای بقیه ارزش صفرداده گردید.

اندازه سهام تحت تملک سرمایه گذاران نهادی (BHOLD) :

این متغیرشاخص حاکمیت شرکتی می باشد ونشاندهنده درصدسهام تحت تملک بزرگترین سهامدارشرکت می باشدکه دراکثرموارداز یادداشتهای ضمیمه صورتهای مالی اساسی شرکتهاویاصورتجلسات مجامع عمومی این شاخص بدست آورده شده می باشد. دراین پژوهش،به شرکت دارای سه سهامدارنهادی که مجموع درصدسهام آنهابالای 50% باشدارزش یک وبرای مابقی ارزش صفرلحاظ شده می باشد.

مادربودن شرکت موردبررسی (MAT) :

این متغیرشاخص حاکمیت شرکتی می باشد ونشان می دهدکه آیاشرکت موردبررسی تحت کنترل شرکت دیگری می باشدیاخیر. به این شکل که اگرشرکت موردبررسی، شرکت مادرباشدبه آن ارزش یک ودرغیراینصورت ارزش صفر به آن تعلق می گیرد.

دولتی یاخصوصی بودن مالکیت شرکت (GOP) :

این متغیرشاخص حاکمیت شرکتی می باشد وبدین معناکه اگرشرکت موردبررسی،خصوصی باشد به آن ارزش یک واگردولتی باشد به آن ارزش صفرداده می گردد.

درصدسهام شناورآزاد (FS) :

این متغیرشاخص حاکمیت شرکتی می باشد.منظورازسهام شناورآزاد مقدارسهمی می باشد که انتظارمی روددرآینده نزدیک قابل معامله باشد،یعنی در  مالکیت دارندگانی می باشد که آماده انددرصورت اخذقیمت مناسب،آنرابرای فروش عرضه نمایند. دراین پژوهش،برای شرکتهایی که اندازه سهام شناورآنهاکوچکترازمیانگین کل نمونه دریک دوره بوده اندارزش یک وبرای بقیه ارزش صفر درنظر گرفته شده می باشد.

نوع حسابرسAU) ( :

این متغیرشاخص حاکمیت شرکتی می باشد.این شاخص نشاندهنده آن می باشد که صورتهای مالی اساسی شرکت توسط کدام گروه ازحسابرسان موردحسابرسی وبررسی قرارگرفته شده می باشد.در صورتی که مرجع حسابرسی شرکت،سازمان حسابرسی باشدبه آن ارزش یک واگرتوسط مؤسسات حسابرسی موردرسیدگی قرارگرفته باشدارزش صفرتعلق می گیرد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش

سوال اصلی:

آیا میان حاکمیت شرکتی، عملکرد بلندمدت و تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تهران ارتباط معنی داری هست؟

سوالات جزئی:

آیا میان حاکمیت شرکتی و عملکرد بلند مدت در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری هست؟

آیا میان حاکمیت شرکتی و تامین مالی در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری هست؟

آیا میان تامین مالی و عملکرد بلند مدت در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری هست؟

مطالعه ارتباط بین حاکمیت شرکتی، عملکرد بلندمدت و تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری