مطالعه ارتباط بین دوره گردش عملیات و سلامت مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

فرضیه فرعی دوم: بین دوره مدت زمان وصول مطالبات ،اندازه شرکت و اهرم مالی شرکت های سالم ،میانی و درمانده ارتباط معناداری هست.

فرضیه فرعی دوم به سه فرضیه زیر تفکیک می گردد:

1-بین دوره مدت زمان وصول مطالبات ،اندازه شرکت و اهرم مالی شرکت های سالم ارتباط معناداری هست.

: H0بین دوره مدت زمان وصول مطالبات ،اندازه شرکت و اهرم مالی شرکت های سالم ارتباط معناداری وجود ندارد.

: H1بین دوره مدت زمان وصول مطالبات ،اندازه شرکت و اهرم مالی شرکت های سالم ارتباط معناداری هست.

باتوجه به سطح معناداری مدل نظاره میشود که مقدار آن کوچکتر از پنج صدم می باشد.پس   H1را می پذیریم، درنتیجه بین متغیر مستقل و متغیر وابسته ارتباط معناداری هست، پس مدل رگرسیون فوق معنادار می باشد. از طرفی آماره دوربین واتسون برابر 73/1 می باشد، که اظهار کننده عدم خودهمبستگی بین پسماند های معادله رگرسیون برآورد شده می باشد. سطح معنی داری متغیر دوره مدت زمان وصول مطالبات و اندازه شرکت کوچکتر از پنج صدم میباشد، پس تاثیر هردو متغیر بر اهرم مالی معنی دار می باشد. در نتیجه بین دوره مدت زمان وصول مطالبات ،اندازه شرکت و اهرم مالی شرکت های سالم ارتباط معناداری هست. ضریب تعیین نیز برابر 66/74 درصد می باشد، یعنی متغیر دوره مدت زمان وصول مطالبات ،اندازه شرکت در حدود 75 درصد تغییرات اهرم مالی شرکت های سالم را پیش بینی می کند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-بین دوره مدت زمان وصول مطالبات ،اندازه شرکت و اهرم مالی شرکتهای میانی ارتباط معناداری هست.

:H0بین دوره مدت زمان وصول مطالبات ،اندازه شرکت و اهرم مالی شرکت های میانی ارتباط معناداری وجود ندارد.
: H1بین دوره مدت زمان وصول مطالبات ،اندازه شرکت و اهرم مالی شرکت های میانی ارتباط معناداری هست.
باتوجه به سطح معناداری مدل نظاره میشود که مقدار آن کوچکتر از پنج صدم می باشد.پس  H1را میپذیریم، درنتیجه بین متغیر مستقل و متغیر وابسته ارتباط معناداری هست، پس مدل رگرسیون فوق معنادار  می باشد. آماره دوربین واتسون برابر 81/1 می باشد، که اظهار کننده عدم خودهمبستگی بین پسماند های معادله رگرسیون برآورد شده می باشد. سطح معنی داری متغیر اندازه شرکت کوچکتر از پنج صدم میباشد، پس تاثیر آن بر اهرم مالی معنی دار می باشد. اما تاثیر دوره مدت زمان وصول مطالبات معنی دار نمی باشد. ضریب تعیین نیز برابر 75/47 درصد می باشد، یعنی متغیر دوره مدت زمان وصول مطالبات، اندازه شرکت در حدود 48 درصد تغییرات اهرم مالی شرکت های میانی را پیش بینی می کند.

3-بین دوره وصول مطالبات ،اندازه شرکت و اهرم مالی شرکتهای درمانده ارتباط معناداری هست.

:H0بین دوره وصول مطالبات ،اندازه شرکت و اهرم مالی شرکت های درمانده ارتباط معناداری وجود ندارد.

:H1بین دوره وصول مطالبات ،اندازه شرکت و اهرم مالی شرکت های درمانده ارتباط معناداری هست.
باتوجه به سطح معناداری مدل نظاره میشود که مقدار آن کوچکتر از پنج صدم می باشد.پس  H1را میپذیریم، درنتیجه بین متغیر مستقل و متغیر وابسته ارتباط معناداری هست، پس مدل رگرسیون فوق معنادار می باشد. از طرفی آماره دوربین واتسون برابر 46/2 می باشد، که اظهار کننده عدم خودهمبستگی بین پسماند های معادله رگرسیون برآورد شده می باشد. سطح معنی داری متغیر دوره مدت زمان وصول مطالبات کوچکتر از پنج صدم میباشد، پس تاثیرش بر اهرم مالی معنی دار می باشد، با در نظر داشتن علامت این تاثیر نظاره می گردد که تاثیرش بر اهرم مالی معکوس می باشد. اما با در نظر داشتن سطح معنی داری متغیر اندازه تاثیرش معنی دار نمی باشد. ضریب تعیین نیز برابر 26/63 درصد می باشد، یعنی متغیر دوره مدت زمان وصول مطالبات ،اندازه شرکت در حدود 63 درصد تغییرات اهرم مالی شرکت های درمانده را پیش بینی می کند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سؤالات پژوهش:

اولین مسئله پژوهش حاضر این می باشد که آیا می توان با بهره گیری از نسبت های مالی و دوره گردش عملیات ، سلامت مالی شرکت ها را مورد ارزیابی قرار داد ؟ و اینکه آیا دوره گردش عملیات در بین شرکت های دارای سطوح مختلف سلامت مالی تفاوت معنی داری دارند ؟

مطالعه ارتباط بین دوره گردش عملیات و سلامت مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری