مطالعه ارتباط بین حاکمیت شرکتی و عملکرد بلندمدت و تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

2-5- کارایی پیش‏ بینی ‏شده و کارایی واقعی‏

اقتصاددانان کارایی را با دو معیار تعیین می‏کنند.اولی،کارایی پیش‏بینی شده‏5و دومی کارایی پارتو می باشد.اگر اساسنامه شرکت بیشترین امکان را برای ایجاد کارایی کلی برای تمامی گروههای سهامداران، بستانکاران، کارکنان،مشتریان،سازمانهای مالیاتی و سایر گروههای متأثر از عملکرد شرکت فراهم آورد،آنگاه کارایی «پیش‏بینی‏شده»یا«برنامه‏ریزی‏شده»محسوب می‏گردد.معیار دوم،کارایی پارتو6است.آیین‏نامه‏های دیگر که برای ایجاد کارایی وجود دارند،کارایی پارتو را دنبال می‏کنند.اگر آیین‏نامه دیگری توسط گروههای مختلف برای پرداختهای شرکت تنظیم نشود، اساسنامه شرکت،کارایی پارتو محسوب می‏گردد.دو معیار هنگامی که گروههای مختلف می‏توانند پرداختهای جبرانی‏7بین خودشان را قبول داشته باشند ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند.آیین‏نامه‏ کارایی پارتو هنگامی که گروههای مختلف می‏توانند پرداختهای جنبی نامحدودی داشته باشند، یک آیین‏نامه بیشینه‏سازی اضافی محسوب می‏گردد.با اینکه این دو مفهوم کارایی ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند،فرق بین آنها از اهمیت زیادی برخوردار می باشد زیرا در اقدام انتقالات جنبی، محدودیتهایی در ثروت ایجاد کرده و در ضمن باعث محدودیتهای استقراضی می‏شوند (میر[1]، 1977).

2-6- علت های نیازبه قوانین حاکمیت شرکتی

یک پرسش بدیهی این می باشد که چرامقررات،قوانین حاکمیتی خاصی(نظیرالزامات بورسهای‏سهام، مجلس، دادگاههایادیگرسازمانهای نظارتی)راالزامی می‏کند؟اگرمصالح شرکت درانجام‏پشتیبانی کافی ازسهامداران می باشد،پس چراشرکتهاقوانینی راالزامی می‏کنندکه ممکن می باشد برضدتولیدباشد؟حتی باگزینش بهترین اهداف،ممکن می باشد تمامی اطلاعات موجودبرای تنظیم‏قوانین کاراتوسط قانونگذاران،دردسترس نباشد.ممکن می باشد قانونگذاران توسط گروه خاصی ازذینفعان برای تنظیم قوانین به نفع آن گروه خاص اجیرشوند.حداقل دودلیل برای برقراری قوانین‏وجوددارد.اولین ومهم‏ترین درحمایت ازبرقراری قوانین این می باشد که اگرمؤسسان یا سهامداران شرکت بتوانندهرگونه منشورسازمانی که می‏خواهندطراحی واجراکنند،به سمت‏تنظیم قوانینی ناکاراخواهندرفت،درنتیجه نمی‏توانندمنافع تمامی گروههارادریک معامله کامل‏پوشش دهند.مبحث دوم این می باشد که حتی اگرشرکتهادروهله اول انگیزه درستی برای تنظیم‏قوانین کاراداشته باشند،ممکن می باشد بعدهابخواهندآن قوانین رامنسوخ کنندیاتغییردهند.این‏مسئله زمانی تشدیدمی‏شودکه شرکتهاالزامی درعدم تغییرقوانین نداشته باشند.زمانیکه سهامداران پراکنده باشندومنافع گروه خاصی درشرکت دنبال نشود،این امکان وجودداردکه‏مدیران قوانین رابه نفع خویش تغییردهند.( غلامحسین زاده،1388)

[1]– Myers

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش

سوال اصلی:

آیا میان حاکمیت شرکتی، عملکرد بلندمدت و تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار

تهران ارتباط معنی داری هست؟

سوالات جزئی:

آیا میان حاکمیت شرکتی و عملکرد بلند مدت در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری هست؟

آیا میان حاکمیت شرکتی و تامین مالی در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری هست؟

آیا میان تامین مالی و عملکرد بلند مدت در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری هست؟

مطالعه ارتباط بین حاکمیت شرکتی، عملکرد بلندمدت و تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس

پایان نامه - تز - رشته حسابداری